Diesterweg's Hulpkas vzw

Aanvraagprocedure vanaf de melding tot de afhandeling

 • Een personeelslid dat verneemt dat een leerling bepaalde schoolgerelateerde onkosten niet kan betalen neemt contact op met de zorgcoördinator of de directie, of de ouders nemen zelf contact op met de leerkracht/sociale dienst/directie.
 • De zorgcoördinator of directie stelt, eventueel in overleg met de sociale dienst, een plan op (betalingsplan of inschakelen van andere ondersteunende organisaties).
 • Indien nodig wordt, na het toepassen van het stappenplan, een aanvraag opgesteld voor Diesterweg's Hulpkas. Dit kan enkel gebeuren door de directie of door een door hem/haar hiervoor gemachtigd personeelslid.
 • De aanvrager is op de hoogte van de criteria voor tussenkomst.
 • Het aanvraagformulier wordt ingevuld, rekening houdend met volgende voorwaarden:
  • de directie garandeert dat andere ondersteunende organisaties gecontacteerd/ingeschakeld werden,
  • de termijnen voor aanvraag worden gerespecteerd,
  • de aanvraag wordt volledig en  correct ingevuld: concrete omschrijving van wat wordt gevraagd en concrete motivatie (zie criteria)
  • de nodige documenten worden bijgevoegd (overzicht eendaagse/meerdaagse uitstappen, maximum- of schoolfactuur, verslag sociale dienst, verslagen andere ondersteunende diensten, kostenstaat enz ...)
   Let wel: wij geven slechts tussenkomst voor officieel erkende begeleiders/therapeuten, gestaafd door officiële documenten en kostennota’s !
 • De aanvraag dient te worden goedgekeurd en ondertekend door de directie of door een door hem/haar hiervoor gemachtigd personeelslid.
 • De aanvraag wordt binnen de termijnen opgestuurd naar Diesterweg's Hulpkas (via het emailadres).
 • De aanvraag wordt tijdens de maandelijkse dossierbespreking in samenwerking met de SD gecheckt op correctheid. Indien ontvankelijk verklaard wordt de aanvraag voorgelegd aan de vergadering van het Bestuur. Indien een aanvraag niet beantwoordt aan de criteria wordt dit aan de school gemeld en wordt de aanvraag teruggestuurd.
 • De beslissing wordt zo snel mogelijk aan de school meegedeeld.
 • De financiële tussenkomst wordt op de rekening van de school gestort.