Diesterweg's Hulpkas vzw

Welke criteria hanteren we?

Algemeen

De directie doet de aanvraag en ondertekent ze.  Andere personen kunnen de aanvraag opstellen en de nodige stappen uitvoeren, maar het is de directie van de betrokken school die verantwoordelijk is voor het indienen en voor de correctheid van de aanvraag.

Eerst de mogelijke andere ondersteunende organisaties inschakelen

Voor alle aanvragen geldt dat, in de eerste plaats: 

 • moet nagegaan worden welke de mogelijke tussenkomst zijn door andere ondersteunende diensten en 
 • dat deze diensten ook daadwerkelijk werden aangesproken: 
 • de school zelf, 
 • de Sociale Dienst van het Stedelijk Onderwijs
 • het Sociaal Fonds van de Stad Antwerpen, 
 • het ziekenfonds, 
 • het OCMW.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie van de betrokken school:  door de aanvraag tot tussenkomst van Diesterweg's Hulpkas te ondertekenen verklaart de directie dat de nodige stappen werden gezet door de personen die hiervoor de opdracht hebben. 

Een heldere motivering van de aanvraag

Enerzijds willen we weten waarvoor de tussenkomst exact gevraagd wordt: dit betekent dat je helder en concreet moet omschrijven waarover het gaat (bv: voor welke activiteit/therapie?  welk onderdeeltje van de maximumfactuur? 
Anderzijds vragen we waarom een tussenkomst nodig is; een duidelijke motivering van de reden waarom de ouders niet kunnen betalen is dus noodzakelijk. 

"financiële problemen in het gezin" is onvoldoende als motivering: wij vragen net naar de achterliggende oorzaken van de financiële problematiek (gezinssituatie, arbeidssituatie, sociale achtergronden).
Een onvoldoende gemotiveerde aanvraag kunnen we niet behandelen ...

OPGELET! 

Het is de verantwoordelijkheid van de school om de ouders te informeren over het doel van de gegevens en om een bewijs van toestemming voor te leggen (informed consent)  Hiervoor wordt op het aanvraagformulier de volgende verklaring toegevoegd en door de directie ondertekend: “en dat de ouder(s) op de hoogte is/zijn van de AVG 25 05 2018”

Een financiële tussenkomst van maximum 50% is gebruikelijk, tenzij in uitzonderlijke gevallen, die door de Raad van Bestuur afzonderlijk behandeld worden.

Let wel: wij geven slechts tussenkomst voor officieel erkende begeleiders/therapeuten, gestaafd door officiële documenten en kostennota’s !

Basisonderwijs:

Termijnen dienen gerespecteerd te worden: 

Ten laatste op het einde van elk trimester moet het aanvraagformulier per leerling ingediend worden met een duidelijke motivatie.
Bij het verlaten van de school moet de aanvraag ten laatste de maand volgend op de gewijzigde schoolsituatie ingediend worden, ten einde een toevloed aan aanvragen voor schoolverlaters op het einde van het schooljaar te vermijden.
Tot onze spijt kunnen we te laat ingediende aanvragen niet ontvankelijk verklaren en dus niet behandelen ...

We verlenen WEL tussenkomst voor:

 • activiteiten door de school en tijdens het schooljaar georganiseerd (vermelding periode, bestemming, totale kostprijs per leerling),
 • woensdagnamiddagactiviteiten van Gekkoo/Jespo,
 • vakantieverblijven van Gekkoo,
 • andere ondersteuning (bv logo, uitzonderlijke noden, ...).

We verlenen GEEN tussenkomst voor:

 • thee, koffie, water, melk, koek, soep,
 • middagtoezicht,
 • voor- en naschoolse opvang,
 • aankoop paramedische benodigdheden (tenzij uitzonderlijke noden),
 • het in evenwicht brengen van de schoolboekhouding.

Secundair onderwijs

Termijnen dienen gerespecteerd te worden: 

Ten laatste op het einde van elk trimester moet het aanvraagformulier per leerling ingediend worden met een duidelijke motivatie.
Bij verandering van studierichting en/of het verlaten van de school moet de aanvraag ten laatste de maand volgend op de gewijzigde schoolsituatie ingediend worden.
Ten einde een toevloed aan aanvragen voor schoolverlaters op het einde van het schooljaar te vermijden, vragen we met aandrang ten laatste op 15 januari een stand van zaken op te maken.
Tot onze spijt kunnen we te laat ingediende aanvragen niet ontvankelijk verklaren en dus niet behandelen ...

We verlenen WEL tussenkomst voor:

 • vakantieverblijven van Gekkoo en sportactiviteiten van Jespo,
 • andere ondersteuning (m.b.t. maximumfactuur of andere studiegekoppelde onkosten).

We verlenen GEEN tussenkomst voor:

 • meerdaagse buitenlandse reizen tenzij:
  • Het een praktijkstage betreft, zoals bedoeld en beschreven in het opleidingsprogramma van een specifieke opleiding.
  • De activiteiten tijdens het buitenlands verblijf bewijsbaar en rechtstreeks gekoppeld zijn aan het ontwikkelen van specifieke competenties, opgenomen in de eindtermen van de opleiding en onontbeerlijk voor het behalen van het diploma.
   Deze specifieke (deel)competenties dienen niet alleen concreet omschreven te zijn; er moet bovendien onomstotelijk aangetoond worden dat het verwerven van deze competenties niet in België kan verworven worden.
 • aankoop van paramedische benodigdheden (tenzij uitzonderlijke noden),
 • het in evenwicht brengen van schoolboekhouding.

Let wel !

Ook andere kosten kunnen desgevallend worden aangebracht; elke aanvraag wordt apart bekeken en aanvragen die buiten het gewone vallen worden voorgelegd op de maandelijkse bijeenkomst van de RvB.
De RvB beoordeelt  op flexibele wijze elk dossier en kan in uitzonderlijke situaties afwijken van de vastgelegde 50% tussenkomst indien dit voldoende gemotiveerd en verantwoord is.

Aanvragen die niet voldoen aan de vooropgestelde criteria zijn niet ontvankelijk! De school wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Indien je twijfelt aan de mogelijkheid van een bepaalde tussenkomst, kan je steeds, voordat je de aanvraag doet, schriftelijk je vraag stellen via het emailadres van het secretariaat .